Tumblelog by Soup.io
  • Annju
  • twistandshout
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

4198 2951 420
BJ
Reposted by919fafnirscaveAgnestichga8agiennyirmelinfriquelenifcaniezwyyklapsygatejunior13tchortsucznikniedoskonalosckatastrofoOverseerSkretu
4197 f8c6 420
My future house. 
4193 e0b4 420
T2
Reposted byfafnirscave fafnirscave
3875 13ad 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3884 d14d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 19 2019

Reposted fromFlau Flau
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaiblameyou iblameyou
3205 e3bd 420
3214 303b 420
Reposted frommachinae machinae
Reposted frommachinae machinae
- Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami. - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje, tylko wciąga do środka.
- Drogie dziecko - powiedziała Mama Muminka - Tatuś wie, co robi. - Ja myślę, że nie wie- rzekła wprost Mała Mi. - Wcale nie wie. A wy wiecie? - Tak naprawdę to nie - musiała przyznać Mama.
— Tatuś Muminka i morze
Reposted fromdjLangley djLangley
3748 2c95 420
Reposted fromfungi fungi
8742 3bf8 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
2678 e474 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
3379 b854 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
1974 e25e 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
7836 1832 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianoisetales noisetales
1458 2768 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
0938 decd 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl