Tumblelog by Soup.io
  • twistandshout
  • Annju
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

3849 01f6 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaelinela elinela
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viaNajada Najada
4129 2a58 420
Reposted fromdippi dippi viainsanedreamer insanedreamer
7561 f385 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapannakojot pannakojot
7003 2fb7 420
Reposted fromtichga tichga viaelinela elinela
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
3003 142d 420
Reposted fromgreengables greengables viaelinela elinela
7980 8a39 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

March 24 2019

4924 8bb2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
4954 3763 420
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
3303 b590 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapannakojot pannakojot
4713 1b38 420
Reposted fromtojad tojad viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frominzynier inzynier viaelinela elinela
4636 375a 420
Reposted fromMagoryan Magoryan viaelinela elinela

March 11 2019

1348 7c6b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
1133 4069 420
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
9175 3e38 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada
2375 96eb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
2372 b8bc 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
1850 dffa 420
Reposted fromkarahippie karahippie viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl